Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag07.12.2022

Letzte Sitzung: 07.12.2022

15.03.2023

Nächste Sitzung: 15.03.2023

Kreisausschuss11.01.2023

Letzte Sitzung: 11.01.2023

08.03.2023

Nächste Sitzung: 08.03.2023

Haushaltsausschuss21.11.2022

Letzte Sitzung: 21.11.2022

27.02.2023

Nächste Sitzung: 27.02.2023

Sozialausschuss22.11.2022

Letzte Sitzung: 22.11.2022

28.02.2023

Nächste Sitzung: 28.02.2023

Kreisentwicklungsausschuss23.11.2022

Letzte Sitzung: 23.11.2022

01.03.2023

Nächste Sitzung: 01.03.2023

Jugendhilfeausschuss29.11.2022

Letzte Sitzung: 29.11.2022

07.03.2023

Nächste Sitzung: 07.03.2023

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis01.12.2022

Letzte Sitzung: 01.12.2022

22.02.2023

Nächste Sitzung: 22.02.2023

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises15.09.2022

Letzte Sitzung: 15.09.2022

23.02.2023

Nächste Sitzung: 23.02.2023

Unterausschuss Jugendhilfeplanung08.11.2022

Letzte Sitzung: 08.11.2022

14.02.2023

Nächste Sitzung: 14.02.2023